Europ Assistance

Klachten

Klachtenbeleid

Europ Assistance beschouwt uw tevredenheid als haar prioriteit. Vermits de kwaliteit van onze dienstverlening ons nauw aan het hart ligt, streven wij onafgebroken naar een verbetering van onze diensten.

Wij waarderen dus ten zeerste dat u uw klacht of opmerkingen met ons deelt. Wij verzekeren u dat alle klachten meegenomen worden in de evaluatie van onze organisatie en wij alles in het werk stellen om een herhaling van gelijkaardige problemen te vermijden.


Klachtenbehandeling - telefonisch

Indien u een klacht heeft tijdens de behandeling van uw dossier, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk telefonisch te melden aan de perso(o)n(en) met wie u in contact bent. Vaak kan een klacht tijdens een simpel gesprek worden opgelost. Als de klacht een bepaalde persoon betreft en u met de betreffende persoon niet tot een oplossing komt, kan u steeds een gesprek vragen met de dienstverantwoordelijke.


Klachtenbehandeling - schriftelijk

Indien u een klacht wenst in te dienen na de afhandeling van uw dossier, of indien uw probleem telefonisch niet verholpen werd, kan u steeds terecht bij onze Complaints Officer op volgend adres :

Of via de site door het invullen van een contactformulier op de contactpagina onder de rubriek "klacht of aanbeveling".


Verloop van de schriftelijke procedure

Wij streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk te behandelen. Onze klachtendienst werkt volledig onafhankelijk van alle operationele diensten. Uw dossier zal in alle objectiviteit herbekeken worden en zo nodig wordt u om bijkomende informatie gevraagd. Indien het niet lukt om binnen de week inhoudelijk te reageren, trachten wij u binnen de 3 werkdagen de ontvangst van uw klacht te bevestigen.

Onze doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen de maand te behandelen. Mocht dit uitlopen dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure. Uiteraard ontvangt u na de afronding van het onderzoek een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Indien ons antwoord op uw klacht u geen voldoening geeft kan u steeds terecht bij